Aansprakelijkheid BV: Wat je moet weten over de beperkte aansprakelijkheid van een besloten vennootschap

Als ondernemer is het belangrijk om de juiste rechtsvorm te kiezen voor je bedrijf. Een van de meest populaire rechtsvormen in Nederland is de besloten vennootschap (BV).

Een van de belangrijkste redenen waarom ondernemers kiezen voor een BV is de beperkte aansprakelijkheid die hiermee gepaard gaat.

In dit blogartikel zullen we dieper ingaan op de aansprakelijkheid van een BV en wat dit betekent voor zowel de directeur-grootaandeelhouder (DGA) als voor schuldeisers.

1. Wat is een BV?

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtsvorm waarbij het kapitaal verdeeld is in aandelen. Het wordt vaak gekozen door ondernemers die hun persoonlijke aansprakelijkheid willen beperken.

Een BV wordt opgericht door middel van een notariële akte en moet ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2. Beperkte aansprakelijkheid van een BV

Een van de grootste voordelen van het oprichten van een BV is de beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat de aandeelhouders en bestuurders van de BV in principe niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de BV.

Mocht de BV failliet gaan, dan zijn de aandeelhouders en bestuurders in principe alleen hun inleg kwijt en niet hun privévermogen.

3. Uitzonderingen op de beperkte aansprakelijkheid

Hoewel de aansprakelijkheid van een BV over het algemeen beperkt is, zijn er enkele uitzonderingen waarin de beperkte aansprakelijkheid kan worden doorbroken:

a. Onbehoorlijk bestuur

Als een bestuurder zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de BV.
Hierbij kan gedacht worden aan het voeren van een wanbeleid, het niet tijdig deponeren van de jaarrekening of het nemen van onverantwoorde risico’s.

b. Misbruik van identiteit

Als er sprake is van misbruik van identiteit, bijvoorbeeld wanneer een BV wordt opgericht met als doel om schuldeisers te benadelen, kan de rechter besluiten om de beperkte aansprakelijkheid te doorbreken en de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen.

c. Hoofdelijke aansprakelijkheid

In sommige gevallen kan een bestuurder of aandeelhouder zich hoofdelijk garant stellen voor schulden van de BV. Dit betekent dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt voor deze schulden, ook al is hij normaal gesproken beschermd door de beperkte aansprakelijkheid.

4. Verantwoordelijkheden van een DGA

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je zowel bestuurder als aandeelhouder van de BV. Dit brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee:

a. Bestuurstaken

Als DGA ben je verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de BV. Dit houdt in dat je beslissingen neemt over onder andere investeringen, personeelsbeleid en financiële zaken.

Het is belangrijk om deze taken zorgvuldig uit te voeren en te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

b. Administratieplicht

Als DGA ben je verplicht om een administratie bij te houden die voldoet aan de wettelijke eisen. Dit houdt in dat je alle financiële gegevens en transacties van de BV nauwkeurig moet registreren en bewaren.

c. Jaarrekening

Jaarlijks moet er een jaarrekening worden opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Als DGA ben je verantwoordelijk voor het tijdig opstellen en indienen van deze jaarrekening.

d. Fiscale verplichtingen

Als DGA moet je ook voldoen aan diverse fiscale verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte en het betalen van vennootschapsbelasting.

5. Rechten en plichten van schuldeisers

Hoewel de beperkte aansprakelijkheid van een BV ervoor zorgt dat schuldeisers in principe geen verhaal hebben op het privévermogen van de bestuurders en aandeelhouders, hebben zij wel bepaalde rechten en mogelijkheden om hun vorderingen te innen:

a. Beslaglegging

Een schuldeiser kan beslag laten leggen op het vermogen van de BV, zoals bankrekeningen, inventaris of debiteuren. Op deze manier probeert de schuldeiser zijn vordering te verhalen.

b. Bestuurdersaansprakelijkheid

Zoals eerder genoemd, kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur of misbruik van identiteit. Als een schuldeiser kan aantonen dat er sprake is van dergelijk handelen, kan hij proberen om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen.

c. Faillissement

Als een BV niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, kan een schuldeiser het faillissement van de BV aanvragen.

In een faillissementstraject zal er gekeken worden naar mogelijke verhaalsmogelijkheden voor schuldeisers.

Meest gestelde vragen over aansprakelijkheid van een BV

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld in een BV?

De aansprakelijkheid in een Besloten Vennootschap (BV) is beperkt tot het vermogen van de BV.
Dit betekent dat de eigenaren (aandeelhouders) niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de BV.

Kan aandeelhouder bestuurder aansprakelijk stellen?

Ja, een aandeelhouder kan onder bepaalde omstandigheden een bestuurder aansprakelijk stellen.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en daardoor schade heeft veroorzaakt aan de BV of aan de aandeelhouder.

Is een aandeelhouder aansprakelijk?

Een aandeelhouder is in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de BV.

De aansprakelijkheid van een aandeelhouder is beperkt tot de waarde van zijn of haar inbreng in de BV.

Heeft een BV altijd beperkte aansprakelijkheid?

Ja, een BV heeft altijd beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat de eigenaren (aandeelhouders) niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de BV.

Wat valt er onder aansprakelijkheid?

Onder aansprakelijkheid vallen de verplichtingen en schulden waarvoor een persoon of entiteit juridisch verantwoordelijk kan worden gehouden.
Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op financiële verplichtingen, contractbreuk of schade die aan anderen is toegebracht.

Wie is wanneer aansprakelijk?

De vraag wie wanneer aansprakelijk is, hangt af van de specifieke situatie en de geldende wet- en regelgeving. Over het algemeen kan een persoon of entiteit aansprakelijk worden gesteld wanneer deze verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade, verliezen of het niet nakomen van verplichtingen.

Is wettelijke aansprakelijkheid verplicht?

Wettelijke aansprakelijkheid kan verplicht zijn, afhankelijk van de situatie en de geldende wet- en regelgeving. In sommige gevallen kunnen wetten vereisen dat bepaalde partijen verantwoordelijkheid nemen voor hun handelingen of nalatigheden.

Wie is er aansprakelijk bij een vennootschap onder firma?

Bij een vennootschap onder firma (VOF) zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de VOF.
Dit betekent dat elke vennoot persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de gehele schuld, ook als deze veroorzaakt is door een andere vennoot.

Wie bepaalt aansprakelijkheid?

De juridische autoriteiten, zoals rechtbanken en arbitragecommissies, bepalen uiteindelijk wie aansprakelijk is in een specifieke situatie.
Dit gebeurt op basis van wet- en regelgeving, contracten, jurisprudentie en andere relevante factoren die betrekking hebben op de zaak.

Welke rechtsvormen zijn hoofdelijk aansprakelijk?

Rechtsvormen zoals een vennootschap onder firma (VOF) en een commanditaire vennootschap (CV) zijn voorbeelden van ondernemingsvormen waarbij de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de onderneming.

Welke verzekeringen zijn verplicht voor een BV?

In Nederland zijn er geen verzekeringen die specifiek verplicht zijn voor een BV. Echter, afhankelijk van de activiteiten en risico’s van de BV, kunnen bepaalde verzekeringen wel sterk worden aanbevolen, zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Welke bedrijfsvorm niet prive aansprakelijk?

Een Besloten Vennootschap (BV) is een bedrijfsvorm waarbij de eigenaren (aandeelhouders) niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de BV.
Dit betekent dat hun privévermogen in principe niet kan worden aangetast door eventuele schuldeisers van de BV.

Kan je prive aansprakelijk bij een BV?

Over het algemeen is een eigenaar (aandeelhouder) van een BV niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden en verplichtingen van de BV.

Er zijn echter uitzonderlijke situaties waarin een eigenaar wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden, zoals bij misbruik van rechtspersoonlijkheid of bij persoonlijke garantstellingen.

Kan een bestuurder van een BV persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?

Ja, een bestuurder van een BV kan onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld of als er sprake is van mismanagement dat schade heeft veroorzaakt aan de BV of aan derden.

Kan je een bedrijf aansprakelijk stellen?

Ja, het is mogelijk om een bedrijf aansprakelijk te stellen voor schade, contractbreuk of andere juridische kwesties.

De exacte procedures en vereisten verschillen per rechtsgebied en kunnen afhangen van factoren zoals contractuele afspraken, wet- en regelgeving, bewijslast en juridische jurisdictie.

Conclusie: aansprakelijkheid bv

De besloten vennootschap (BV) biedt veel voordelen voor ondernemers, waaronder beperkte aansprakelijkheid voor schulden en verplichtingen. Hoewel deze aansprakelijkheid over het algemeen beperkt is, zijn er situaties waarin deze kan worden doorbroken.

Als DGA heb je bepaalde verantwoordelijkheden en als schuldeiser heb je mogelijkheden om je vorderingen te innen.

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle regels en verplichtingen die komen kijken bij het oprichten en besturen van een BV, zodat je als ondernemer kunt profiteren van de voordelen die deze rechtsvorm biedt.