Helper van een zelfstandige in België: Alles wat je moet weten

Als zelfstandige in België kan het soms overweldigend zijn om alle taken en verantwoordelijkheden alleen te moeten dragen. Gelukkig biedt de mogelijkheid om een helper in te schakelen de nodige ondersteuning.

In dit blogartikel zullen we dieper ingaan op het concept van een helper van een zelfstandige in België. We zullen bespreken wie een helper kan zijn, hoe je een helper kunt inschakelen, welke rechten en plichten een helper heeft, en nog veel meer.

Lees verder om alles te ontdekken wat je moet weten over het hebben van een helper als zelfstandige in België.

1. Wie kan een helper zijn?

Een helper van een zelfstandige in België kan verschillende vormen aannemen. Dit kunnen familieleden, vrienden, kennissen of zelfs werknemers zijn die de zelfstandige helpt bij het uitvoeren van bepaalde taken in zijn of haar bedrijf. Er zijn echter enkele beperkingen en regels waaraan moet worden voldaan bij het inschakelen van een helper.

Een helper moet bijvoorbeeld minstens 18 jaar oud zijn en mag geen rechtstreekse concurrent zijn van de zelfstandige. Daarnaast moet de helper ook ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als hij of zij langer dan 90 dagen per jaar werkt voor dezelfde zelfstandige.

2. Het inschakelen van een helper

Het inschakelen van een helper als zelfstandige in België vereist enkele administratieve stappen. Ten eerste moet de zelfstandige een contract opstellen waarin de afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd. Het contract moet onder andere de taakomschrijving, het salaris, de werkuren en de duur van de samenwerking bevatten.

Vervolgens moet de zelfstandige een Dimona-aangifte doen bij de RSZ om de helper aan te geven als tewerkgestelde. Deze aangifte moet uiterlijk op de dag van indiensttreding gebeuren. Naast de Dimona-aangifte moet ook een aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds plaatsvinden om sociale bijdragen te betalen voor de helper.

3. Verplichtingen en rechten van een helper

Een helper heeft bepaalde verplichtingen ten opzichte van de zelfstandige en geniet ook van specifieke rechten. Enkele verplichtingen van een helper zijn onder andere het uitvoeren van de afgesproken taken, het respecteren van de werkuren en het naleven van de bedrijfsregels.

Wat betreft de rechten van een helper, heeft deze recht op een correct loon dat minimaal gelijk is aan het wettelijk minimumloon, vakantiegeld, eindejaarspremie en sociale bescherming (zoals ziekte-uitkeringen en pensioenopbouw). De exacte rechten kunnen echter variëren afhankelijk van het type samenwerking en het aantal gewerkte uren per week.

4. Sociale bescherming voor helpers

Als helper van een zelfstandige in België heb je recht op bepaalde sociale bescherming. Dit betekent dat je, net als werknemers, aanspraak kunt maken op ziekte-uitkeringen, moederschapsvergoedingen, werkloosheidsuitkeringen en pensioenopbouw.

Om toegang te krijgen tot deze sociale bescherming moet je als helper ingeschreven zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds zal dan jouw sociale bijdragen innen en ervoor zorgen dat je recht hebt op de verschillende uitkeringen indien nodig.

5. Verzekeringen voor helpers

Naast sociale bescherming is het ook belangrijk om als helper in België over de juiste verzekeringen te beschikken. Deze verzekeringen kunnen verschillende risico’s afdekken en zorgen voor gemoedsrust tijdens het uitvoeren van je taken.

Enkele belangrijke verzekeringen voor helpers zijn aansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongevallenverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen kunnen zowel door de zelfstandige als door de helper worden afgesloten, afhankelijk van de specifieke situatie.

6. Belastingen en bijdragen voor helpers

Als helper van een zelfstandige in België ben je ook onderworpen aan belastingen en bijdragen. De belastingregels kunnen echter variëren afhankelijk van het type samenwerking (bijvoorbeeld als werknemer of als zelfstandige helper) en het inkomen dat je verdient.

In de meeste gevallen zorgt de zelfstandige ervoor dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het loon van de helper, zodat deze niet zelf belastingaangifte hoeft te doen. Daarnaast moeten er sociale bijdragen worden betaald aan het sociaal verzekeringsfonds om recht te hebben op sociale bescherming.

7. Het beëindigen van de samenwerking met een helper

Het kan voorkomen dat je als zelfstandige de samenwerking met een helper wilt beëindigen. In dit geval moeten er bepaalde procedures worden gevolgd om dit op een correcte manier af te handelen.

Ten eerste moet je als zelfstandige de helper op de hoogte stellen van je beslissing om de samenwerking te beëindigen. Vervolgens moet er rekening worden gehouden met de opzegtermijn die is vastgelegd in het contract of in de geldende wetgeving.

Het is belangrijk om alle openstaande betalingen aan de helper te voldoen en eventuele afspraken over vakantiedagen of andere vergoedingen na te komen. Daarna kan de samenwerking officieel worden beëindigd en moeten alle noodzakelijke administratieve stappen worden genomen.

15. Veelgestelde vragen over helpers in België

1. Wat is een zelfstandig helper in België?

Een zelfstandig helper is een persoon die in België een zelfstandige bijstaat of vervangt. Deze persoon kan in hoofdberoep of bijberoep actief zijn en is onderworpen aan het sociaal statuut.

2. Wat zijn de voorwaarden om als zelfstandig helper te werken?

Om als zelfstandig helper te werken, moet de persoon die in België als helper actief wil zijn, voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet de helper ingeschreven staan als werknemer en moet de zelfstandige bij wie hij of zij helpt, onderworpen zijn aan het sociaal statuut.

3. Welke sociale rechten heeft een zelfstandige helper?

Een zelfstandige helper heeft recht op bepaalde sociale rechten, waaronder kinderbijslag, op voorwaarde dat hij meer dan 90 dagen per jaar werkt. Dit geldt echter niet voor een toevallige helper, die minder dan 90 dagen per jaar werkt.

4. Wat zijn de plichten van een zelfstandige helper?

De plichten van een zelfstandige helper omvatten onder andere het aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, de uitoefening van zijn beroep als natuurlijk persoon en het vervangen van de zelfstandige bij wie hij of zij helpt.

5. Hoe kan een zelfstandige zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Een zelfstandige kan zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds door het aanvragen van een aansluiting en bijdragen te betalen volgens de regelgeving.

6. Welke rechten en plichten gelden voor een toevallige helper?

Een toevallige helper is een persoon die minder dan 90 dagen per jaar helpt en is niet onderworpen aan het sociaal statuut van een zelfstandige. Daarom heeft een toevallige helper geen recht op bepaalde sociale voordelen zoals de kinderbijslag.

7. Geldt er een leeftijdsgrens voor een zelfstandige helper?

Er geldt geen specifieke leeftijdsgrens voor een zelfstandige helper, maar er zijn bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zoals het inschrijven als werknemer en het onderworpen zijn aan het sociaal statuut.

8. Wanneer moet een zelfstandige helper zich inschrijven?

Een zelfstandige helper moet zich inschrijven vanaf 1 januari van het jaar waarin hij of zij 20 jaar wordt. Dit geldt ook voor een toevallige helper.

9. Welke activiteiten zijn toegestaan voor een zelfstandige helper?

Een zelfstandige helper kan de zelfstandige basisactiviteit van de zelfstandige bij wie hij helpt, bijstaan of vervangen, op voorwaarde dat hij of zij voldoet aan de wettelijke vereisten en zich aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds.

10. Kan ik mijn familielid als helper inschakelen?

Ja, je kunt een familielid als helper inschakelen, zolang deze persoon voldoet aan de vereisten zoals leeftijd en niet-concurrentiebeding.

11. Moet ik als zelfstandige sociale bijdragen betalen voor mijn helper?

Ja, als zelfstandige ben je verplicht om sociale bijdragen te betalen voor je helper. Dit gebeurt via aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

12. Moet ik als helper belastingaangifte doen?

In de meeste gevallen hoeft een helper geen aparte belastingaangifte te doen, omdat bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het loon door de zelfstandige.

13. Kan ik als helper aanspraak maken op vakantiedagen?

Ja, als helper heb je recht op vakantiedagen volgens de geldende wetgeving en/of afspraken die zijn vastgelegd in het contract.

14. Kan ik als helper pensioen opbouwen?

Ja, als helper bouw je ook pensioenrechten op via het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten.

15. Wat is het verschil tussen een zelfstandige in hoofdberoep en bijberoep?

Een zelfstandige in hoofdberoep oefent zijn beroep voltijds uit, terwijl een zelfstandige in bijberoep zijn zelfstandige activiteit combineert met een andere hoofdberoepse activiteit.

Conclusie: Helper zelfstandige

Het inschakelen van een helper kan voor zelfstandigen in België een waardevolle bron van ondersteuning zijn. Het stelt hen in staat om bepaalde taken te delegeren en zich te focussen op hun core business. Het is echter belangrijk om op de hoogte te zijn van alle regels en verplichtingen met betrekking tot helpers in België, zoals het opstellen van een contract, het betalen van sociale bijdragen en het bieden van sociale bescherming.

Door alle administratieve stappen correct te volgen en rekening te houden met de rechten en plichten van zowel de zelfstandige als de helper, kan een succesvolle samenwerking worden gerealiseerd. Zo kunnen beide partijen profiteren van de voordelen die het hebben van een helper met zich meebrengt.