Omvorming van bvba naar bv in België: stappenplan voor vennootschapswijziging

Van BVBA naar BV in België

Als ondernemer in België kan het zijn dat je overweegt om je bedrijf van een BVBA (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) om te zetten naar een BV (Besloten Vennootschap).
Deze overgang kan verschillende voordelen bieden, zoals flexibiliteit in aandeelhoudersstructuur en het aantrekken van investeerders.

In dit artikel zullen we je begeleiden door het proces van het succesvol omzetten van een BVBA naar een BV, gebaseerd op de Belgische wetgeving.

Het proces van omvorming van bvba naar bv

Bij het omvormen van een bvba naar een bv zijn er enkele belangrijke overwegingen waar ondernemers rekening mee moeten houden.

Financiële implicaties, zoals belastingen en kosten, spelen een rol bij de beslissing. Daarnaast moeten eventuele impact op bestaande contracten en overeenkomsten worden meegenomen.
Ook de gevolgen voor aandeelhouders, bestuurders en werknemers moeten worden overwogen.

Nu we de redenen hebben besproken waarom je zou willen overstappen van een BVBA naar een BV, laten we eens kijken naar het daadwerkelijke proces van omzetting, gebaseerd op de Belgische wetgeving. Het omzettingsproces kan in verschillende stappen worden verdeeld:

Stap 1: Besluitvorming en statutenwijziging

Het eerste wat je moet doen is beslissen om je bedrijf om te zetten naar een BV. Dit moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Vervolgens moeten de statuten van de vennootschap worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de vereisten van een BV.

Stap 2: Opstellen van een omzettingsplan

Een omzettingsplan moet worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het plan moet onder andere informatie bevatten over de omzetting, de nieuwe statuten en de eventuele wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur.

Stap 3: Neerlegging van documenten bij de griffie

Na goedkeuring van het omzettingsplan moeten de vereiste documenten worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Deze documenten omvatten onder andere het omzettingsplan, de gewijzigde statuten en een verslag van de raad van bestuur over de geplande omzetting.

Stap 4: Publicatie en bekendmaking

Na neerlegging bij de griffie moet er een bekendmaking worden gedaan in het Belgisch Staatsblad en in minstens één dagblad dat in dezelfde taal als de statuten wordt gepubliceerd.
Deze publicaties dienen om derden op de hoogte te stellen van de geplande omzetting.

Stap 5: Registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Tot slot moet de omzetting worden geregistreerd bij de KBO. Dit moet gebeuren binnen één maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Voordelen van het omvormen naar een BV

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het omvormen van een bvba naar een bv.

Een van de belangrijkste voordelen is de bescherming van het privévermogen van de ondernemers. Daarnaast biedt een bv meer flexibiliteit bij het aantrekken van investeerders en partners.
Ook kunnen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven en zijn de regels voor overdracht en overname vereenvoudigd.

Belastingaspecten bij omzetting

Bij het omzetten van een BVBA naar een BV kunnen er ook belastingimplicaties zijn waar rekening mee moet worden gehouden, gebaseerd op de Belgische belastingwetgeving.

Overdrachtsbelasting:

Bij de omzetting kunnen er overdrachtsbelastingen verschuldigd zijn op eventuele activa die worden overgedragen aan de nieuwe vennootschap.

Vennootschapsbelasting:

De omzetting kan ook gevolgen hebben voor de vennootschapsbelasting en mogelijke veranderingen in belastingtarieven of aftrekposten.

Fiscale reserves:

Bij omzetting kunnen fiscale reserves worden overgedragen aan de nieuwe vennootschap zonder onmiddellijke belastingheffing.

Het is belangrijk om professioneel advies in te winnen bij een belastingdeskundige om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van alle belastingimplicaties en hoe je deze kunt optimaliseren binnen het kader van de Belgische wetgeving.

Tips voor een soepele overgang

Om ervoor te zorgen dat de overgang van een BVBA naar een BV soepel verloopt binnen de context van de Belgische wetgeving, zijn hier enkele tips:

 • Raadpleeg professioneel advies:
  Het proces van omzetting kan complex zijn, dus zorg ervoor dat je professioneel advies inwint bij een juridisch adviseur of notaris die gespecialiseerd is in vennootschapsrecht binnen België.
 • Stel een gedetailleerd plan op:
  Zorg ervoor dat je een gedetailleerd plan opstelt waarin alle aspecten van de omzetting worden behandeld, inclusief wijzigingen in statuten en aandeelhoudersstructuur, rekening houdend met de Belgische wettelijke vereisten.
 • Communiceer met belanghebbenden:
  Houd alle belanghebbenden, zoals werknemers, leveranciers en klanten, op de hoogte van de geplande omzetting en eventuele veranderingen die dit met zich meebrengt binnen het kader van Belgische regelgeving.
 • Zorg voor voldoende tijd en middelen:
  Het proces van omzetting kan tijd en middelen vergen, dus zorg ervoor dat je hier voldoende rekening mee houdt in je planning en budgettering, rekening houdend met de specifieke vereisten van België.

Waarom overstappen van BVBA naar BV?

Het proces van omvorming van een bvba naar een bv vereist enige administratieve en juridische stappen. In deze sectie zullen we het proces stap voor stap uitleggen.
Dit omvat onder andere het opstellen van nieuwe statuten, het indienen van documentatie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het inschakelen van een notaris.

Het is belangrijk om te weten welke documentatie en vereisten er nodig zijn voor een succesvolle omvorming.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een ondernemer ervoor kiest om zijn of haar bedrijf van een BVBA naar een BV om te zetten:

Flexibiliteit in aandeelhoudersstructuur:

Een BV biedt meer flexibiliteit in termen van aandeelhoudersstructuur. In tegenstelling tot een BVBA, waarin het aantal vennoten beperkt is, kan een BV meerdere aandeelhouders hebben, waaronder zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Aantrekken van investeerders:

Als je van plan bent om investeerders aan te trekken voor je bedrijf, kan het omzetten naar een BV voordelig zijn.

De BV-structuur biedt meer mogelijkheden voor het uitgeven van verschillende soorten aandelen, zoals preferente aandelen met extra rechten of stemrechtloze aandelen.
Dit kan interessant zijn voor investeerders die op zoek zijn naar specifieke voorwaarden of risicobeheer.

Eenvoudiger administratie:

Een BV heeft doorgaans minder administratieve verplichtingen dan een BVBA. Dit kan vooral handig zijn voor kleine ondernemingen of startups met beperkte middelen en personeel.

Veelgestelde vragen over omvorming bvba naar bv

Wat is een BVBA?

Een BVBA, voluit besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is een populaire ondernemingsvorm in België die ondernemers in staat stelt een onderneming op te richten met bescherming van hun persoonlijk vermogen bij faillissement. Deze rechtsvorm kent echter strikte regels voor de overdracht van aandelen en biedt minder flexibiliteit bij het aantrekken van investeerders.

In 2019 werd de BV, of besloten vennootschap, geïntroduceerd als een moderner alternatief voor de BVBA met meer flexibiliteit in de aandeelhoudersstructuur en zonder vereiste van een minimumkapitaal.

Een BV maakt het eenvoudiger om investeerders aan te trekken, verschillende soorten aandelen uit te geven en aandelen over te dragen.
Voor ondernemers is het van belang om de verschillen tussen een BVBA en een BV te overwegen alvorens te besluiten hun onderneming om te vormen.

Wat is het verschil tussen een bvba en een bv?

Een bvba is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, terwijl een bv een besloten vennootschap is.

Is het verplicht om mijn BVBA om te zetten naar een BV volgens Belgische wetgeving?

Nee, het is niet verplicht om je BVBA om te zetten naar een BV volgens Belgische wetgeving. Het is echter belangrijk om de voordelen en mogelijke nadelen af te wegen voordat je een beslissing neemt.

Kan ik mijn BVBA zelfstandig omzetten naar een BV binnen het kader van Belgische wetgeving?

Hoewel het mogelijk is om het proces zelf uit te voeren, wordt het sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen bij een juridisch adviseur of notaris die gespecialiseerd is in vennootschapsrecht binnen België. Dit zal ervoor zorgen dat alles juridisch correct wordt afgehandeld volgens Belgische regelgeving.

Wat gebeurt er met mijn bestaande verplichtingen bij het omzetten volgens Belgische wetgeving?

Bij de omzetting blijven alle bestaande verplichtingen van je bedrijf behouden volgens Belgische wetgeving. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze verplichtingen worden overgedragen naar de nieuwe vennootschap binnen het kader van Belgische regelgeving.

Moet ik opnieuw kapitaal storten bij het oprichten van een nieuwe BV volgens Belgische wetgeving?

Nee, bij het omzetten van een BVBA naar een BV is het niet verplicht om opnieuw kapitaal te storten volgens Belgische wetgeving. Het bestaande kapitaal van de BVBA zal worden omgezet naar de BV binnen het wettelijk kader van België.

Welke belastingimplicaties heeft de omvorming?

De belastingimplicaties kunnen variëren, dus het is raadzaam om professioneel advies in te winnen.

Zijn er belastingvoordelen bij het omzetten naar een BV binnen het kader van Belgische wetgeving?

Het omzetten van een BVBA naar een BV kan belastingimplicaties met zich meebrengen binnen het kader van Belgische belastingwetgeving, maar het kan ook bepaalde belastingvoordelen bieden, zoals het overdragen van fiscale reserves aan de nieuwe vennootschap zonder onmiddellijke belastingheffing.

Moet ik een notaris inschakelen voor de omvorming?

Ja, het inschakelen van een notaris is vereist voor de omvorming. 9. Hoe lang duurt het proces van omzetting van een BVBA naar een BV volgens Belgische wetgeving?

De duur van het proces kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de omzetting en de snelheid waarmee de benodigde documenten worden opgesteld en ingediend volgens Belgische wetgeving. Over het algemeen kan het proces enkele maanden in beslag nemen.

Brengt het omzetten van een BVBA naar een BV extra kosten met zich mee volgens Belgische wetgeving?

Ja, het omzetten van een BVBA naar een BV brengt extra kosten met zich mee volgens Belgische wetgeving, waaronder notariskosten, publicatiekosten en eventuele belastinggerelateerde kosten volgens Belgische regelgeving.

Het is belangrijk om deze kosten in overweging te nemen bij het plannen van de omzetting.

Kan ik na de omzetting dezelfde activiteiten voortzetten volgens Belgische wetgeving?

Ja, na de omzetting kun je dezelfde activiteiten voortzetten onder de nieuwe vennootschapsstructuur binnen het kader van Belgische wetgeving.

Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat alle benodigde vergunningen en registraties worden bijgewerkt naar de nieuwe vennootschapsnaam volgens Belgisch recht.

Moet ik mijn leveranciers en klanten op de hoogte brengen van de omzetting volgens Belgische wetgeving?

Ja, het is aan te raden om je belangrijkste stakeholders, waaronder leveranciers en klanten, op de hoogte te brengen van de geplande omzetting volgens Belgisch recht. Dit helpt bij het behouden van transparantie en het voorkomen van eventuele verwarring.

Hoe lang duurt het proces van omvorming?

Het proces kan enkele weken tot enkele maanden duren, afhankelijk van verschillende factoren.

Kan ik nog steeds dezelfde activiteiten uitvoeren na de omvorming?

Ja, in de meeste gevallen kunnen dezelfde activiteiten worden voortgezet na de omvorming.

Wat gebeurt er met mijn aandeelhouderschap na de omvorming?

Het aandeelhouderschap kan worden behouden, maar er kunnen veranderingen zijn in de structuur en regels.

Kan ik mijn bestaande contracten behouden na de omvorming?

In de meeste gevallen kunnen bestaande contracten worden behouden, maar er kunnen uitzonderingen zijn.

Wat zijn de kosten van het omvormingsproces?

De kosten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak.

Kan ik tijdens het proces mijn bedrijfsactiviteiten voortzetten volgens Belgische wetgeving?

Ja, je kunt je bedrijfsactiviteiten voortzetten tijdens het proces van omzetting binnen het kader van Belgische wetgeving.

Zorg er echter voor dat alle wettelijke vereisten met betrekking tot de omzetting nauwkeurig worden nageleefd volgens Belgische regelgeving om eventuele verstoringen te voorkomen.

Conclusie: Van BVBA naar BV in België

Het proces van omzetting vereist zorgvuldige planning, juridisch advies en naleving van wettelijke vereisten binnen België.

Door deze stappen te volgen en professioneel advies in te winnen binnen het kader van Belgische regelgeving, kun je ervoor zorgen dat de overgang soepel verloopt en je bedrijf klaar is voor nieuwe groeimogelijkheden.

Heb je nog vragen over het omzetten van een BVBA naar een BV of wil je meer informatie over dit onderwerp binnen het kader van Belgische wetgeving? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.

Heb je vragen of zoek je advies?

Neem contact met ons op!
We zijn er om je te helpen met al jouw zakelijke behoeften.