UBO register Boetes in België

Het UBO-register, oftewel het Ultimate Beneficial Owner-register, is een cruciaal instrument voor vennootschappen, vzw’s en andere juridische entiteiten in België.

In dit artikel verkennen we de ins en outs van het UBO-register, de consequenties van boetes en hoe entiteiten kunnen voldoen aan de regelgeving van de FOD Financiën.

Introductie van het UBO-register

Het UBO-register is bedoeld om transparantie te bevorderen door de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten te identificeren en registreren. Dit draagt bij aan het tegengaan van witwaspraktijken en fraude.

Registreren van Uiteindelijke Begunstigden

Het is voor vennootschappen en entiteiten een verplichting om hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Deze informatie moet nauwkeurig en actueel zijn om boetes te voorkomen.

Boetes bij Niet-Naleving

De FOD Financiën heeft bevoegdheid om boetes op te leggen aan entiteiten die de verplichtingen met betrekking tot het UBO-register niet naleven. Deze boetes kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de inbreuk.

Registratie in het UBO-register

Identificatie van Uiteindelijke Begunstigden

Het is essentieel voor entiteiten om de uiteindelijke begunstigden nauwkeurig te identificeren volgens de wettelijke vereisten. Deze informatie dient vervolgens correct geregistreerd te worden in het UBO-register.

Bewijsstukken en Documentatie

Bij de registratie van uiteindelijke begunstigden is het belangrijk om alle benodigde bewijsstukken en documentatie te verzamelen en te bewaren. Dit dient als ondersteuning voor de geregistreerde informatie.

Conformeren aan de Wettelijke Verplichtingen

Jaarlijkse Bevestiging

Entiteiten dienen jaarlijks te bevestigen dat de informatie in het UBO-register nauwkeurig en actueel is. Deze jaarlijkse bevestiging is een essentieel onderdeel van het naleven van de regelgeving.

Contact met FOD Financiën

Indien er onduidelijkheden zijn over de registratie in het UBO-register of bij specifieke situaties, Neem dan gerust contact met ons op.

Boetes en Sancties

Administratieve Boetes

Entiteiten die in gebreke blijven met betrekking tot het UBO-register riskeren administratieve boetes die kunnen oplopen tot aanzienlijke bedragen. Het is daarom van groot belang om tijdig en correct te registreren.

Strafrechtelijke Maatregelen

Naast boetes kunnen er ook strafrechtelijke maatregelen worden opgelegd aan entiteiten die ernstige inbreuken plegen. Het is cruciaal om de wettelijke verplichtingen serieus te nemen om sancties te voorkomen.

Meestgestelde vragen over het UBO-register boetes in België:

Wat is het doel van het “UBO-register Boetes en Straffen in België”?

Het doel van het register is om vennootschappen en gelijkaardige juridische constructies te verplichten de uiteindelijke begunstigden te registreren, dit is een maatregel ter bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.

Welke entiteiten moeten informatie over de uiteindelijke begunstigden registreren?

Vennootschappen, vzw’s, stichtingen en gelijkaardige juridische constructies zijn verplicht om informatie over de uiteindelijke begunstigden te registreren.

Wat gebeurt er als een entiteit niet tijdig of correct de uiteindelijke begunstigden registreert?

Indien een entiteit niet tijdig of correct de uiteindelijke begunstigden registreert, kan er een boete worden opgelegd.

Wat voor soort informatie moet worden geregistreerd in het UBO-register?

Informatie zoals naam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfadres, aard en omvang van het economische belang dient geregistreerd te worden.

Wat is de deadline voor de registratie van uiteindelijke begunstigden?

De registratie van uiteindelijke begunstigden (UBO’s) moet binnen 1 maand na de oprichting van de entiteit in orde zijn. Dit betekent dat nieuwe entiteiten verplicht zijn om hun UBO’s te registreren binnen een maand na hun oprichting.
Voor bestaande entiteiten was de oorspronkelijke deadline 30 september 2019, maar die is inmiddels verstreken.

Zijn truststructuren ook verplicht om uiteindelijke begunstigden te registreren?

Ja, truststructuren moeten ook uiteindelijke begunstigden registreren in het UBO-register.

Hoe kan ik een wijziging in de registratie van uiteindelijke begunstigden doorgeven?

Elke wijziging met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden moet binnen de maand worden doorgegeven aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Waar kan ik meer informatie vinden over de UBO-registratie en boetes in België?

Bezoek anders de website van Leadservice om meer informatie te vinden over hoe u UBO-register boetes kunt vermijden.

Wordt de registratie van uiteindelijke begunstigden jaarlijks bevestigd?

Ja, entiteiten zijn verplicht om de registratie van uiteindelijke begunstigden jaarlijks te bevestigen. De deadline voor deze bevestiging is exact 1 jaar na de laatste bevestiging of ingave.

Wat zijn de consequenties van het niet naleven van de UBO-registratieverplichtingen?

Indien entiteiten de UBO-registratieverplichtingen niet naleven, kan er een boete worden opgelegd volgens code 16552 van het Belgisch Staatsblad.

Conclusie: Ubo register boetes

Het UBO-register is een fundamenteel instrument voor transparantie en integriteit binnen het Belgische zakelijke landschap.

Door tijdig en nauwkeurig te registreren, jaarlijks te bevestigen en samen te werken met de FOD Financiën, kunnen entiteiten zich conformeren aan de regelgeving en boetes vermijden.

Het naleven van de regels draagt bij aan een ethische bedrijfscultuur en voorkomt mogelijke juridische complicaties.