VZW oprichten

Uw partner voor het oprichten van een vzw

Snel, Persoonlijk & Professioneel
Bent u klaar om een verschil te maken en uw visie tot leven te brengen door een vzw te starten? Zoek niet verder! Ons team biedt u een ongeëvenaarde service om uw vzw snel en efficiënt op te richten. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn:

Voordelen VZW laten oprichten door Bedrijf-Oprichten

Snelheid:

Wij begrijpen het belang van tijd. Daarom zetten wij alles op alles om uw vzw zo snel mogelijk op te richten.

Persoonlijke Aanpak:

Elk project is uniek. Wij bieden maatwerk en staan altijd klaar om naar uw specifieke wensen te luisteren.

Meedenkend:

Onze expertise stelt ons in staat om proactief met u mee te denken en de beste oplossingen voor uw vzw voor te stellen.

Professionaliteit:

Bij ons staat kwaliteit voorop. Ons professioneel team garandeert een foutloze afhandeling van uw dossier.

Ervaring:

Met jarenlange ervaring in het oprichten van vzw's, zijn wij de betrouwbare partner die u zoekt.

Twee professionals poseren voor een foto, waarbij de vrouw aan een tafel zit en het proces van de oprichting van een vzw bespreekt en de man naast haar staat.
Enkele tevreden klanten
Sofie D
Lees verder
Ongekende snelheid en efficiëntie! Binnen no-time was mijn VZW een feit
Jeoren
Lees verder
Persoonlijke aandacht die ik nergens anders vond. Echt top!
Linda
Lees verder
De proactieve houding heeft ons veel tijd en moeite bespaard.

Meest gestelde vragen over VZW oprichten in België

De kosten voor het opstarten van een vzw in België bestaan voornamelijk uit de kosten voor de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. Deze kosten bedragen ongeveer 190 euro. Daarnaast kunnen er kosten zijn voor notariële akten indien je kiest voor een oprichting via een notaris, maar dit is niet verplicht voor een vzw.

De nadelen van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) kunnen onder meer zijn:

 1. Administratieve verplichtingen:
  Vzw’s zijn onderworpen aan specifieke administratieve taken, zoals het bijhouden van ledenlijsten, opstellen van jaarlijkse activiteitenverslagen en financiële verslaggeving.

 2. Aansprakelijkheid bestuurders:
  Onder bepaalde omstandigheden kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de vzw of voor hun handelingen binnen de vzw.

 3. Beperkte mogelijkheden voor winstuitkering:
  Een vzw mag geen winst uitkeren aan haar leden, bestuurders of oprichters. Alle inkomsten moeten aangewend worden ter ondersteuning van het belangeloze doel van de vzw.

 4. Fiscale verplichtingen:
  Ondanks dat vzw’s vaak genieten van bepaalde fiscale voordelen, zijn ze niet volledig vrijgesteld van fiscale verplichtingen zoals de btw-aangifte in sommige gevallen.

 5. Opstartkosten:
  Er zijn initiële kosten verbonden aan het oprichten van een vzw, onder meer voor de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

 6. Complexiteit bij wijzigingen:
  Wijzigingen in de statuten of bestuursstructuur van een vzw vereisen officiële procedures en soms publicatie in het Belgisch Staatsblad, wat tijd en geld kan kosten.

 7. Beperkingen in commerciële activiteiten:
  Hoewel een vzw commerciële activiteiten mag ondernemen, moeten deze activiteiten secundair zijn en in dienst staan van het belangeloze doel.

 8. Mogelijke controle en inspectie:
  Vzw’s kunnen onderworpen worden aan controles en inspecties door overheidsinstanties om na te gaan of ze hun wettelijke en fiscale verplichtingen nakomen.

Deze nadelen moeten afgewogen worden tegen de voordelen en doelstellingen van het oprichten van een vzw om te bepalen of dit de juiste juridische structuur is voor uw initiatief.

Ja, in principe kan iedereen een vzw oprichten in België. Dit geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen. Er zijn echter enkele voorwaarden:

 • Leeftijd:
  De oprichters moeten de leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt, wat in België 18 jaar is.
 • Aantal personen:
  Voor het oprichten van een vzw is een minimum van twee personen vereist.
 • Doel:
  De vzw moet een belangeloos doel nastreven. Dit betekent dat de activiteiten niet gericht mogen zijn op het maken van winst om deze vervolgens te verdelen onder de leden.

Er zijn geen specifieke nationaliteits- of woonplaatsvereisten voor de oprichters van een vzw, wat betekent dat ook niet-Belgen een vzw kunnen oprichten in België. Wel is het belangrijk dat de statuten van de vzw aan de Belgische wetgeving voldoen en dat de vzw een adres in België heeft.

Een vzw in België mag geld verdienen, maar de winst moet worden gebruikt voor het realiseren van het belangeloze doel van de vereniging. Er is geen specifiek maximumbedrag aan inkomsten voor een vzw vastgesteld, maar de winst mag niet worden uitgekeerd aan de leden of bestuurders. Het geld moet worden geïnvesteerd in het verwezenlijken van de statutaire doelen van de vzw.

De winst die een vzw in België maakt, moet worden geherinvesteerd in de vereniging om haar belangeloze doelstellingen te realiseren. Deze winst mag niet worden uitgekeerd aan de leden of bestuurders van de vzw. Het geld moet worden gebruikt voor activiteiten die in overeenstemming zijn met de statuten en het maatschappelijk doel van de vereniging.

Het oprichten van een vzw in België heeft verschillende voordelen, waaronder:

 1. Rechtspersoonlijkheid: Een vzw heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat de vereniging zelfstandig kan handelen en contracten kan afsluiten in haar eigen naam.

 2. Beperkte aansprakelijkheid: De leden en bestuurders van een vzw zijn over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vereniging.

 3. Fiscale voordelen: Vzw’s kunnen genieten van bepaalde fiscale voordelen, zoals vrijstelling van belastingen op bepaalde inkomsten.

 4. Maatschappelijk doel: Een vzw kan worden opgericht met een belangeloos doel, zoals het bevorderen van cultuur, sport, sociale activiteiten, of andere maatschappelijke doelen.

 5. Subsidies en steun: Vzw’s komen in aanmerking voor subsidies en financiële steun van overheidsinstanties en andere organisaties voor het realiseren van hun doelstellingen.

Deze voordelen maken het oprichten en beheren van een vzw een aantrekkelijke optie voor organisaties die zich willen inzetten voor het algemeen belang.

Vzw’s in België kunnen in aanmerking komen voor verschillende soorten subsidies, afhankelijk van hun activiteiten en doelstellingen. Enkele veelvoorkomende subsidies voor vzw’s zijn:

 1. Projectsubsidies: Financiële ondersteuning voor specifieke projecten of activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de vzw.

 2. Werkingsubsidies: Subsidies die worden verstrekt voor de algemene werking en activiteiten van de vzw.

 3. Infrastructuursubsidies: Financiële steun voor investeringen in infrastructuur, zoals het bouwen of renoveren van gebouwen.

 4. Subsidies van de overheid: Vzw’s kunnen subsidies ontvangen van lokale, regionale of federale overheden voor het uitvoeren van bepaalde taken of projecten.

 5. Europese subsidies: Sommige vzw’s komen in aanmerking voor subsidies van de Europese Unie voor grensoverschrijdende projecten of activiteiten.

Het verkrijgen van subsidies kan afhankelijk zijn van specifieke criteria en voorwaarden die per subsidieprogramma verschillen. Vzw’s kunnen informatie vinden over beschikbare subsidies via overheidswebsites, subsidieloketten en andere bronnen voor financiële ondersteuning.

 • Een vzw in België heeft verschillende verplichtingen waaraan zij moet voldoen, waaronder:

  1. Statuten: De vzw moet statuten hebben die de naam, doelstellingen, zetel, leden, bestuurders en werking van de vereniging regelen.

  2. Inschrijving bij de griffie: De vzw moet worden ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

  3. Bestuur: De vzw moet een bestuur hebben dat verantwoordelijk is voor het besturen van de vereniging en het naleven van wettelijke verplichtingen.

  4. Algemene vergadering: Jaarlijks moet er een algemene vergadering worden gehouden waarin de leden en bestuurders de rekeningen goedkeuren en beslissingen nemen.

  5. Boekhouding: De vzw moet een boekhouding voeren en jaarlijks een jaarrekening opstellen die wordt neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

  6. Publicatieplicht: Bepaalde informatie over de vzw, zoals statuten, bestuurswijzigingen en jaarrekeningen, moet openbaar worden gemaakt en gepubliceerd.

  7. Fiscale verplichtingen: De vzw moet belastingaangiften indienen en voldoen aan eventuele fiscale verplichtingen, afhankelijk van de activiteiten en inkomsten van de vereniging.

  Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot sancties en juridische gevolgen voor de vzw en haar bestuurders. Het is dus essentieel dat een vzw zich bewust is van haar verplichtingen en deze correct nakomt.

Een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) heeft geen eigenaar zoals een commercieel bedrijf dat heeft. In plaats daarvan wordt een vzw bestuurd door de leden en bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen. De activa van een vzw worden gebruikt voor het realiseren van het belangeloze doel van de vereniging en mogen niet worden verdeeld onder individuen.

Een vzw in België moet minstens 2 bestuurders hebben. Dit is een wettelijke vereiste om de vereniging te besturen en te vertegenwoordigen. Het bestuur van een vzw neemt beslissingen en zorgt voor het naleven van de statuten en de wetgeving die van toepassing is op de vereniging.

Een vzw in België kan verschillende kosten hebben, afhankelijk van haar activiteiten en omvang. Enkele veelvoorkomende kostenposten voor een vzw zijn:

 1. Personeelskosten: Salarissen en sociale bijdragen voor eventueel personeel dat in dienst is van de vzw.

 2. Huur en nutsvoorzieningen: Kosten voor het huren van een kantoorruimte, vergaderruimte en het betalen van water, elektriciteit, verwarming, en andere nutsvoorzieningen.

 3. Administratieve kosten: Kosten voor boekhouding, verzekeringen, lidmaatschappen, drukwerk en kantoorbenodigdheden.

 4. Projectkosten: Kosten voor het organiseren van evenementen, activiteiten, projecten en campagnes die passen binnen de doelstellingen van de vzw.

 5. Communicatiekosten: Kosten voor marketing, PR, website-onderhoud, en andere communicatie-uitgaven.

 6. Juridische kosten: Kosten voor juridisch advies, notariskosten bij oprichting of wijzigingen, en eventuele gerechtelijke procedures.

 7. Belastingen en heffingen: Eventuele belastingen en heffingen die van toepassing zijn op de inkomsten of activiteiten van de vzw.

Het is belangrijk dat een vzw een duidelijk budget opstelt om haar kosten te beheren en ervoor te zorgen dat zij haar financiën op een verantwoorde manier beheert.

Een vzw in België wordt gecontroleerd door verschillende instanties om ervoor te zorgen dat zij voldoet aan de wettelijke vereisten en haar belangeloze doelstellingen naleeft. Enkele belangrijke controlemechanismen voor een vzw zijn:

 1. Bestuur en algemene vergadering: Het bestuur van de vzw is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur en de naleving van de statuten. De algemene vergadering van de vzw controleert en keurt de beslissingen van het bestuur goed.

 2. Balanscentrale van de Nationale Bank: De jaarrekening van de vzw moet worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank, die toezicht houdt op de financiële situatie van de vereniging.

 3. Externe audit: Grote vzw’s kunnen ervoor kiezen om een externe auditor aan te stellen die de boekhouding en financiële verslagen controleert en hierover rapporteert aan de algemene vergadering.

 4. Toezichthoudende overheden: Verschillende overheidsinstanties, zoals de FOD Justitie en de FOD Economie, kunnen toezicht houden op de activiteiten en naleving van de wetgeving door vzw’s.

Deze controlemechanismen helpen ervoor te zorgen dat een vzw transparant en verantwoordelijk handelt en haar belangeloze doelstellingen nastreeft zoals vastgelegd in de statuten.

Ja, in België kan een vzw onder bepaalde omstandigheden btw-plichtig zijn. Als een vzw regelmatig handelingen verricht die als economische activiteiten beschouwd worden, zoals de verkoop van goederen of het leveren van diensten tegen betaling, dan moet ze zich in principe registreren als btw-plichtige bij de Belgische belastingdienst en voldoen aan de btw-verplichtingen. Dit houdt onder meer in dat de vzw btw moet aanrekenen over deze activiteiten en de geïnde btw moet doorstorten aan de fiscus, alsook periodieke btw-aangiftes moet indienen.

Er bestaan echter bepaalde vrijstellingen, bijvoorbeeld voor kleine ondernemingen met een jaaromzet onder een bepaald drempelbedrag of voor activiteiten die als sociaal, cultureel of educatief worden beschouwd. Deze regels kunnen complex zijn en afhangen van de specifieke activiteiten en omstandigheden van de vzw. Het is daarom aan te raden om advies in te winnen bij een boekhouder of fiscalist om de exacte btw-verplichtingen van de vzw vast te stellen.

Volgens het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) moet een vzw een bestuursorgaan hebben, maar de wet specificieert niet expliciet dat er een voorzitter moet zijn. In de praktijk hebben de meeste vzw’s wel een voorzitter om de vergaderingen te leiden en als vertegenwoordiger van de vereniging op te treden, maar dit is een interne organisatorische keuze.

Het oprichtingsproces van een vzw kan, afhankelijk van de omstandigheden, binnen 5 werkdagen voltooid zijn. Dit omvat het opstellen van de statuten en de volledige oprichting. Het is echter belangrijk op te merken dat specifieke vereisten kunnen variëren.

Bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering van de vzw. De procedure voor het kiezen van bestuursleden moet worden beschreven in de statuten van de vzw. Dit omvat vaak criteria voor kandidatuur, stemprocedures en termijnen voor bestuursmandaten.

Het belangrijkste verschil tussen een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en een stichting in België is hun juridische structuur en doelstellingen:

 1. VZW:

  • Een vzw is een vereniging die wordt opgericht door minstens drie personen met een gemeenschappelijk belangeloos doel.
  • Een vzw heeft leden, een bestuur en een algemene vergadering.
  • Een vzw kan economische activiteiten verrichten, maar de winst mag niet worden uitgekeerd aan de leden of bestuurders.
  • Het bestuur van een vzw wordt verkozen door de leden en heeft de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse bestuur van de vereniging.
 2. Stichting:

  • Een stichting is een rechtspersoon die wordt opgericht met vermogen dat wordt afgezonderd om een belangeloos doel te verwezenlijken.
  • Een stichting heeft geen leden, maar wel een raad van bestuur of een raad van toezicht.
  • Een stichting mag geen leden hebben en kan daarom niet worden opgericht door personen met een gemeenschappelijk doel zoals bij een vzw.
  • De oprichter van een stichting bepaalt het doel en de werking van de stichting en kan het vermogen dat aan de stichting wordt toegekend niet terugvorderen.

Beide rechtsvormen hebben specifieke eigenschappen en doelstellingen en kunnen worden gebruikt voor het realiseren van belangeloze doelen, maar de structuur en werking verschillen op belangrijke punten.

Ja, een vzw in België kan personeel in dienst nemen. Als een vzw activiteiten uitvoert die arbeid vereisen, zoals administratieve taken, projectuitvoering, evenementenorganisatie, enz., kan zij werknemers in dienst nemen.
De vzw moet dan voldoen aan de arbeidswetgeving en sociale wetgeving die van toepassing is op werkgevers in België.

Het is belangrijk dat een vzw zich bewust is van haar verplichtingen als werkgever en de regels naleeft met betrekking tot arbeidscontracten, lonen, sociale zekerheid, en andere aspecten van het werkgeverschap.

Om de statuten van je vzw te wijzigen, volg je deze stappen:

 • Onderhandse akte: De goedgekeurde wijzigingen moeten worden vastgelegd in een onderhandse akte, ook wel gecoördineerde statuten genoemd. Dit moet binnen de drie maanden na de algemene vergadering gebeuren.

 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad: De onderhandse akte met de statutenwijzigingen moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit kunnen we ook voor u doen
Neem vandaag nog contact met ons op

We beantwoorden alle e-mails binnen 24u