Wat is een vzw? Een diepgaande blik op verenigingen zonder winstoogmerk in België

Een vereniging zonder winstoogmerk, ook wel bekend als een vzw, is een veelvoorkomende juridische entiteit in België. Het is een rechtsvorm die wordt gebruikt door non-profitorganisaties en maatschappelijke initiatieven om hun doelstellingen na te streven.

In dit blogartikel zullen we dieper ingaan op wat een vzw precies is, hoe het werkt, en welke voordelen en nadelen eraan verbonden zijn.

Wat is een vzw?

Een vzw is een juridische entiteit zonder winstoogmerk die wordt opgericht door een groep individuen of organisaties met een gemeenschappelijk doel.

Het doel van een vzw kan variëren van het bevorderen van kunst en cultuur tot het ondersteunen van sociale projecten of het beschermen van het milieu.

Het belangrijkste kenmerk van een vzw is dat het geen winst mag maken en dat alle opbrengsten moeten worden gebruikt om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Een vzw heeft rechtspersoonlijkheid en kan daarom contracten afsluiten, eigendommen bezitten en aansprakelijkheid dragen. Het is echter belangrijk op te merken dat een vzw niet hetzelfde is als een commerciële onderneming.

Het doel van een vzw is niet om winst te maken, maar om maatschappelijke waarde te creëren.

Voordelen van een vzw

Het oprichten van een vzw biedt verschillende voordelen voor individuen en organisaties die zich willen inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

1. Rechtspersoonlijkheid

Een vzw heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat het als een aparte entiteit wordt behandeld en juridisch kan handelen. Dit beschermt de bestuursleden en leden van de vzw tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden en verplichtingen van de organisatie.

2. Toegang tot financiering

Als rechtspersoon kan een vzw gemakkelijker toegang krijgen tot financiering in vergelijking met informele groepen of individuen. Het kan subsidies aanvragen, donaties ontvangen en fondsenwervende activiteiten organiseren om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

3. Fiscale voordelen

Vzw’s kunnen genieten van bepaalde fiscale voordelen, zoals vrijstelling van btw op bepaalde activiteiten, vrijstelling van onroerendgoedbelasting en mogelijkheid tot het ontvangen van fiscale aftrek voor donateurs.

4. Credibiliteit

Het hebben van een officiële status als vzw kan de geloofwaardigheid en het vertrouwen van het publiek vergroten. Dit kan nuttig zijn bij het aantrekken van leden, partners, sponsors en fondsen.

5. Structuur en governance

Een vzw vereist dat er een bestuur is dat verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen en het naleven van de statuten van de organisatie. Dit creëert een gestructureerde governance die bijdraagt aan de transparantie en verantwoordingsplicht van de organisatie.

Nadelen van een vzw

Hoewel er veel voordelen zijn verbonden aan het oprichten van een vzw, zijn er ook enkele nadelen waar rekening mee moet worden gehouden. Enkele van de nadelen zijn:

1. Administratieve verplichtingen

Een vzw heeft verschillende administratieve verplichtingen waaraan moet worden voldaan, zoals het bijhouden van een ledenregister, het indienen van jaarrekeningen en het organiseren van een algemene vergadering.
Deze administratieve taken kunnen tijdrovend zijn en vereisen dat de bestuursleden bekend zijn met de wet- en regelgeving met betrekking tot vzw’s.

2. Beperkte flexibiliteit

De statuten van een vzw leggen de doelstellingen en activiteiten vast die de organisatie kan ondernemen. Dit kan soms beperkingen opleggen aan de flexibiliteit van de organisatie om nieuwe initiatieven te ontplooien of zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

3. Beperkte winstuitkering

Een vzw mag geen winst maken of deze uitkeren aan haar leden of bestuurders. Dit betekent dat eventuele overschotten moeten worden herinvesteerd in de organisatie of worden gebruikt om haar doelstellingen te ondersteunen.

4. Verantwoording aan leden

Als een vzw leden heeft, moeten deze leden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en financiële situatie van de organisatie. Dit kan extra communicatie- en rapportageverplichtingen met zich meebrengen.

Veelgestelde vragen over vzw’s

Nu we een algemeen begrip hebben van wat een vzw is en welke voordelen en nadelen eraan verbonden zijn, laten we enkele veelgestelde vragen over vzw’s beantwoorden.

1. Hoeveel geld mag een feitelijke vereniging hebben?

Anders dan bij een vzw, is er geen wettelijk vastgesteld maximumbedrag voor het geld dat een feitelijke vereniging mag hebben. Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt niet als een aparte juridische entiteit beschouwd, dus er zijn geen specifieke regels met betrekking tot haar financiën.

2. Is een feitelijke vereniging btw-plichtig?

Een feitelijke vereniging kan btw-plichtig zijn als haar activiteiten binnen het toepassingsgebied van de btw-wetgeving vallen. Dit hangt af van factoren zoals het soort activiteiten dat wordt uitgevoerd, het bedrag aan binnengekomen en uitgaande geldstromen, en andere specifieke regels die van toepassing zijn op de betreffende sector.

3. Kan een feitelijke vereniging een bankrekening openen?

Hoewel een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan deze nog steeds een bankrekening openen op naam van de vereniging. Dit kan handig zijn voor het beheren van financiële transacties en het ontvangen van donaties of subsidies.

4. Kan een feitelijke vereniging facturen maken?

In tegenstelling tot een vzw heeft een feitelijke vereniging geen officiële juridische status en kan deze geen facturen maken op naam van de vereniging.
Dit betekent echter niet dat er geen betalingstransacties kunnen plaatsvinden binnen de feitelijke vereniging, maar deze moeten anders worden geregeld.

5. Kan een feitelijke vereniging subsidie aanvragen?

Ja, een feitelijke vereniging kan subsidie aanvragen bij overheidsinstanties, stichtingen of andere subsidieverstrekkers als ze voldoen aan de criteria en voorwaarden die zijn vastgesteld door de betreffende subsidieverstrekker.

6. Waarom zou je een vereniging oprichten?

Het oprichten van een vereniging, of het nu een vzw of een feitelijke vereniging is, biedt verschillende voordelen voor individuen of organisaties die zich willen inzetten voor een gemeenschappelijk doel.
Het biedt structuur, juridische bescherming, toegang tot financiering en geloofwaardigheid.

7. Kan een feitelijke vereniging een ondernemingsnummer hebben?

Nee, aangezien een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan deze geen ondernemingsnummer krijgen. Een ondernemingsnummer wordt meestal toegekend aan rechtspersonen zoals bvba’s, nv’s of vzw’s.

8. Welke belastingen moet een vereniging betalen?

Vzw’s zijn onderworpen aan verschillende belastingregels in België, zoals vennootschapsbelasting voor commerciële activiteiten, btw voor bepaalde transacties en belasting over toegevoegde waarde op ontvangen subsidies of donaties.

9. Kan een feitelijke vereniging sponsoring ontvangen?

Ja, een feitelijke vereniging kan sponsoring ontvangen van bedrijven, particulieren of andere organisaties die bereid zijn financiële steun te bieden aan hun activiteiten of projecten.

10. Wat gebeurt er met het geld als een vereniging wordt opgeheven?

Als een vzw wordt opgeheven, moeten alle activa worden verdeeld over andere non-profitorganisaties met gelijkaardige doelstellingen. Als er schulden zijn, moeten deze worden betaald uit de beschikbare middelen voordat de rest wordt verdeeld.

Wat is een oprichtingsakte vzw?

Een oprichtingsakte vzw is een officieel document dat de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk vastlegt. Het bevat alle essentiële informatie over de vzw, zoals de naam, het doel, de zetel, de leden en de bestuurders.

Het fungeert als de juridische basis van de vzw en is nodig om de vereniging officieel te registreren bij de bevoegde autoriteiten.

Waarom is een oprichtingsakte vzw belangrijk?

Een oprichtingsakte vzw is van vitaal belang omdat het de juridische structuur van de vereniging vaststelt. Het definieert het doel en de activiteiten van de vzw, evenals de rechten en plichten van de leden en bestuurders.

Het dient ook als bewijs van de oprichting en kan nodig zijn voor verschillende juridische en administratieve doeleinden, zoals het openen van een bankrekening of het aanvragen van subsidies.

Wat moet er in een oprichtingsakte vzw staan?

Een oprichtingsakte vzw moet verschillende essentiële elementen bevatten om geldig te zijn. Hier zijn de belangrijkste onderdelen die in de akte moeten worden opgenomen:

Naam en zetel van de vzw

De akte moet de officiële naam van de vzw vermelden, evenals het adres van de zetel. De naam moet uniek zijn en mag niet verwarrend zijn met andere bestaande organisaties.

Doelstellingen van de vzw

De akte moet duidelijk omschrijven wat het doel is van de vzw. Het doel moet specifiek en duidelijk zijn, zodat het gemakkelijk kan worden begrepen en geïnterpreteerd.

Leden en bestuurders

De akte moet vermelden wie de leden en bestuurders van de vzw zijn. Het aantal bestuurders moet ook worden gespecificeerd, samen met hun functies en verantwoordelijkheden.

Beheer en besluitvorming

De akte moet bepalingen bevatten over hoe de vzw wordt beheerd en hoe besluiten worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het houden van algemene vergaderingen, het stemrecht van leden en bestuurders, en het proces voor het nemen van beslissingen.

Wijzigingen in de akte

De akte moet ook voorzien in procedures voor het wijzigen van de statuten of het ontbinden van de vzw. Dit zorgt voor flexibiliteit en geeft de mogelijkheid om de akte aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Hoe stel je een oprichtingsakte vzw op?

Het opstellen van een oprichtingsakte vzw vereist zorgvuldige planning en aandacht voor detail. Hier zijn de stappen die je moet volgen om een geldige en effectieve akte op te stellen:

 1. Definieer het doel van de vzw:
  Voordat je begint met het opstellen van de akte, moet je duidelijk definiëren wat het doel is van de vzw. Dit zal dienen als basis voor alle andere aspecten van de akte.
 2. Verzamel alle relevante informatie:
  Verzamel alle noodzakelijke informatie die in de akte moet worden opgenomen, zoals namen en adressen van bestuurders, beschrijving van het doel, zeteladres en andere vereiste details.
 3. Raadpleeg een expert:
  Het opstellen van een oprichtingsakte vzw kan complex zijn, vooral als je niet bekend bent met juridische terminologieën. Het kan nuttig zijn om een expert te raadplegen, zoals een advocaat of notaris, om ervoor te zorgen dat alles correct en volgens de wet wordt opgesteld.
 4. Schrijf de akte:
  Op basis van alle verzamelde informatie kun je beginnen met het schrijven van de oprichtingsakte vzw. Zorg ervoor dat alle vereiste elementen worden opgenomen en dat de taal duidelijk en begrijpelijk is.
 5. Laat de akte ondertekenen:
  Zodra de akte is opgesteld, moeten alle betrokken partijen deze ondertekenen. Dit omvat meestal alle bestuurders en eventuele andere belanghebbenden die bij de oprichting betrokken zijn.
 6. Registreer de vzw:
  Na ondertekening moet je de oprichtingsakte vzw indienen bij de bevoegde autoriteiten om officieel als vzw erkend te worden. Dit kan variëren afhankelijk van je locatie, dus zorg ervoor dat je op de hoogte bent van alle wettelijke vereisten.

Veelgestelde vragen over oprichtingsakte vzw

1. Wat is het verschil tussen een vzw en een gewone onderneming?

Een vzw heeft geen winstoogmerk en is gericht op het dienen van een gemeenschappelijk doel of belang, terwijl een gewone onderneming winstgericht is.

2. Moet ik een notaris raadplegen bij het opstellen van een oprichtingsakte vzw?

Hoewel het niet altijd verplicht is om een notaris te raadplegen, kan het sterk worden aanbevolen om ervoor te zorgen dat alles correct wordt gedaan volgens de wet.

3. Wat gebeurt er als ik wijzigingen wil aanbrengen in de oprichtingsakte?

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de oprichtingsakte, moet je deze wijzigingen registreren bij de bevoegde autoriteiten. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

4. Kan ik mijn eigen oprichtingsakte opstellen zonder juridische hulp?

Hoewel het mogelijk is om zelf een oprichtingsakte op te stellen, kan juridische hulp ervoor zorgen dat alles correct wordt gedaan en helpt bij het voorkomen van eventuele problemen in de toekomst.

5. Hoe lang duurt het voordat mijn vzw officieel wordt erkend?

De tijd die nodig is om je vzw officieel erkend te krijgen, kan variëren afhankelijk van je locatie en eventuele wachttijden bij registratieautoriteiten.

6. Kan ik mijn oprichtingsakte online indienen?

In sommige gevallen kun je je oprichtingsakte online indienen, maar dit kan afhankelijk zijn van lokale wetgeving en registratiesystemen.

7. Kan ik later bestuurders toevoegen aan mijn vzw?

Ja, je kunt later bestuurders toevoegen aan je vzw door middel van statutenwijzigingen die moeten worden geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten.

8. Kan ik mijn vzw ontbinden?

Ja, je kunt ervoor kiezen om je vzw te ontbinden door middel van statutenwijzigingen die moeten worden geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten.

9. Welke andere documenten heb ik nodig naast een oprichtingsakte?

Naast een oprichtingsakte heb je mogelijk ook andere documenten nodig, zoals notulen van algemene vergaderingen, financiële verslagen en jaarrekeningen.

10. Kan ik mijn oprichtingsakte wijzigen nadat mijn vzw officieel is erkend?

Ja, je kunt wijzigingen aanbrengen in je oprichtingsakte nadat je vzw officieel is erkend, maar deze wijzigingen moeten worden geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten.

Conclusie

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een juridische entiteit die wordt gebruikt door non-profitorganisaties om hun doelstellingen na te streven.

Het oprichten van een vzw biedt verschillende voordelen, zoals rechtspersoonlijkheid, toegang tot financiering en fiscale voordelen.

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het oprichten van een vzw, zoals administratieve verplichtingen en beperkte winstuitkering.

Een feitelijke vereniging daarentegen heeft geen rechtspersoonlijkheid maar kan nog steeds bepaalde activiteiten ondernemen en financiële transacties uitvoeren.
Hoewel er geen wettelijk maximumbedrag is voor het geld dat een feitelijke vereniging mag hebben, zijn er specifieke regels met betrekking tot btw-plicht, facturering en subsidieaanvragen.

Het oprichten van een vereniging biedt structuur, juridische bescherming en geloofwaardigheid voor individuen en organisaties die zich willen inzetten voor maatschappelijke doelen in België.

Om een vzw officieel te registreren, is een oprichtingsakte nodig. Deze akte bevat alle essentiële informatie over de vereniging en legt de juridische basis vast voor haar functioneren.

Het is belangrijk om alle vereiste elementen correct in de oprichtingsakte op te nemen en indien nodig juridische hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat de vzw solide en rechtsgeldig is.

Bij het opstellen en indienen van een oprichtingsakte voor een vzw is het raadplegen van lokale wetgeving en specifieke vereisten belangrijk.

Het is daarom verstandig om zorgvuldig na te denken voordat je besluit om een vzw op te richten en indien nodig professioneel advies in te winnen. Op die manier kun je ervoor zorgen dat je aan alle wettelijke vereisten kunt blijven voldoen.